De Gulden Knekelgalerij


Die Goldene KnochengalerieIn 2016 ontdekte ik het boek: Heavenly Bodies, Cult Treasures & Spectacular Saints from the Catacombs. Geschreven en gefotografeerd door Paul Koudounaris en raakte gefascineerd door dit fenomeen.

Een jaar later zocht ik in drie weken tijd vanuit Breitenthal, Zuid Duitsland om de zogeheten "Heilige Leiber' zelf te ontdekken en te fotograferen.

Het was een geweldig spannende speurtocht: sommigen waren in een donker hoekje weggemoffeld of bedekt met een doek en moest ik bijlichten met een zaklampje om de prachtige details te ontdekken.

Daarna had ik genoeg inspiratie om met mijn verzameling schedels en skeletjes aan de slag te gaan en dit resulteerde in een serie assemblages, gevat in barokke kastjes: De Gulden Knekelgalerij.

 
MAAK DE EXPOSITIE EXTRA SPANNEND!
Gebruik het zaklampje op je mobiele telefoon (zoveel mogelijk gedimd) om net als ik tijdens mijn zoektocht, de kleine details te ontdekken.

 

 

 

In 2016 entdeckte ich das Buch: Heavenly Bodies, Cult Treasures & Spectacular Saints from the Catacombs. Geschrieben und fotografiert von Paul Koudounaris, und wurde von diesem Phänomen fasziniert.

Ein Jahr später suchte ich in dreiwöchiger Zeit von Breitenthal, Süddeutschland aus, um den sogenannten "Heiligen Leiber" selbst zu entdecken und zu fotografieren.

Es war eine sehr aufregende Suche: Einige waren in einer dunklen Ecke versteckt oder mit einem Tuch bedeckt und ich musste sie mit einer Taschenlampe beleuchten, um die schönen Details zu entdecken.

Danach hatte ich genügend Inspiration, um mit meiner Sammlung von Schädeln und Skeletten zu beginnen, was zu einer Reihe von Assemblagen führte, die in barocken Kabinetten untergebracht sind:

Die Goldene Knochengalerie.

 

MACHEN SIE DIE AUSSTELLUNG EXTRA SPANNEND!

Verwenden Sie die Taschenlampe Ihres Mobiltelefons (möglichst gedimmt), um die kleinen Details zu entdecken, genau wie ich, während meiner Suche.

 


Wie zijn deze zogenaamde catacombenheiligen?
In 1578 werd door toeval een ondergrondse begraafplaats ontdekt in Rome, waar de skeletten van duizenden mensen uit de 1e tot 3e eeuw na christus werden gevonden.
Door deze leeftijd werden ze al snel beschouwd als vermoorde katholieke martelaren. Ze werden naar de Duitstalige landen vervoerd om de heilige relieken te vervangen welke aldaar door de protestanten waren geplunderd en vernietigd
Veelal door nonnen werden de skeletten op kunstzinnige wijze versierd met goud en juwelen, afkomstig van aflaten, en later in barokke stijl aangekleed en vervolgens tentoon gesteld in vitrines als reminder wat de gelovigen aan spirituele rijkdom te wachten zou staan na de dood.

  

Ruim drie eeuwen lang fungeerden deze Heilige Leiber als wonderdoeners en beschermheiligen van hun parochies totdat de twijfel over de echtheid toe sloeg tegen het einde van de 19e eeuw. Vanaf die tijd vormden ze langzaam aan een bron van schaamte voor de katholieke kerk en de meeste werden vernietigd of verborgen.

Foto: St. Severinus ©EllenEvaBrouwers 2017

 

 

Wer sind diese sogenannten Katakombenheiligen?

1578 wurde in Rom zufällig ein unterirdischer Friedhof entdeckt, auf dem die Skelette von Tausenden von Menschen aus dem 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. gefunden wurden.

In diesem Alter galten sie bald als ermordete katholische Märtyrer. Sie wurden in den deutschsprachigen Raum transportiert, um dort die von den Protestanten geplünderten und zerstörten heiligen Reliquien zu ersetzen.

Oft von Nonnen wurden die Skelette kunstvoll mit Gold und Edelsteinen, die aus dem Ablass stammen, und später im Barockstil verziert und dann in Vitrinen ausgestellt, um daran zu erinnern, welcher spirituelle Reichtum die Gläubigen nach dem Tod erwarten würde. 

 

 


Het uitgebreide verslag met veel foto's vind je onder mijn blog uit 2017: Op Zoek naar de Catacombenheiligen.


Corpus Corvus

De naam zegt het al: het lichaam van een kraai.

Dit was de eerste assemblage die ik maakte en ben pas echte vogelpoten gaan gebruiken vanaf het tweede exemplaar.

 

Alle schedels en 'knekels' en poten verzamel ik zelf. Ik vind ze in de natuur of in en om het huis en heb altijd een plastic zak, handschoenen, een schaar en nijptang bij me. Het proces van schoonmaken en verwerken is een speciale bezigheid. Mijn allereerste spreekbeurt op de lagere school ging over niets anders dan schedels en skeletjes zoeken en ik had destijds al een aardige verzameling op mijn tafeltje liggen. 

 

 

Corpus Corvus:
(Der Körper einer Krähe).

Dies war die erste Assemblage, die ich gemacht habe, und habe erst ab der zweiten angefangen, echte Vogelbeine zu verwenden. 

Ich sammle alle Schädel und 'Knochen' und Beine selbst. Ich finde sie in der Natur oder im und ums Haus und habe immer eine Plastiktüte, Handschuhe, Schere und Zange dabei.

Der Prozess der Reinigung und Aufbereitung ist eine besondere Tätigkeit. In meiner allerersten Vorlesung in der Grundschule ging es nur um das Suchen von Schädeln und Skeletten und ich hatte damals schon eine schöne Sammlung auf meinem Tisch. 


 

La Madonna Azzurra (2021)

De Blauwe Madonna

Om binnen het thema van de catacombenheiligen te blijven, zijn de eerste reeks van 5 geïnspireerd op heiligen.

De Madonna is gemaakt van een kraai, het kind van een mereltje.

 

 

La Madonna Azzurra (2021)

Die Blaue Madonna

Um beim Thema der Katakombenheiligen zu bleiben, ist die erste Serie von 5 von Heiligen inspiriert.

Die Madonna besteht aus einer Krähe, dem Kind einer Amsel.

 

 

 

Catharina et Donaldus Anatis (2021)

Oftewel:

niemand minder dan Katrien en Donald Duck.

Pas aan het einde van de 19e eeuw sloeg de twijfel toe of de namen wel echt toebehoorden aan de pontificaal uitgedoste skeletten in de vitrines. Zelf ben ik bijvoorbeeld 3 maal de heilige Valentijn tegen gekomen in mijn zoektocht in 2017.

 

Katharina und Donaldus Anatis: (2021)

Mit anderen Worten: nichts anderes als Daisy und Donald Duck.

Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen Zweifel auf, ob die Namen wirklich zu den päpstlich gekleideten Skeletten in den Vitrinen gehörten. Zum Beispiel bin ich bei meiner Suche im Jahr 2017 dreimal auf den Heiligen Valentin gestoßen

.


 

 

 

 

 

 

La Papesse (Pauzin Johanna) (2021)

Een van mijn favoriete figuren: pauzin Johanna: de paus die na een val van een paard van een kind beviel en dus een vrouw bleek te zijn.

Het Vaticaan ontkent maar er zijn vele aanwijzingen in de vorm van tekeningen en legenden die het tegendeel bewijzen.

Een prachtige legende: er is en boek en een verfilming van het boek en zelf wijdde ik er een assemblage met hoofdstuk aan in mijn boek 'Vrouwen Bestempeld' 2014

De pauzin heb ik gemaakt van een oud schedeltje van een wulp, haar baby'tje van een musje.

 

 

 

 

La Papesse (Papstin Johanna) (2021)

Eine meiner Lieblingsfiguren: Papst Johanna: der Papst, der nach einem Sturz vom Pferd ein Kind zur Welt brachte und sich somit als Frau entpuppte. 

Der Vatikan bestreitet, aber es gibt viele Hinweise in Form von Zeichnungen und Legenden, die das Gegenteil beweisen.

Eine wunderbare Legende: Es gibt eine Buch- und eine Filmversion des Buches und ich selbst habe ihr in meinem Buch „Vrouwen Bestempeld“ 2014 eine Assemblage mit einem Kapitel gewidmet.
Den Papst habe ich aus einem alten Brachvogelschädel gemacht, ihr Baby aus einem Spatzen.
 


Sanctus Catharina cum Rotam (2020)

Catharina van Alexandrië oftewel Catharina van het Wiel. (3e eeuw na Chr.)

Evenals bijna alle vrouwelijke heiligen werd ze gedwongen te trouwen met een heiden maar verzette zich omdat ze haar leven aan Christus wilde wijden. Ze stierf eveneens de marteldood en een van de martelwerktuigen was een rad met vier wielen waarmee ze verscheurd zou moeten worden, maar dankzij een troep engelen wist ze dat te voorkomen. Ze stierf uiteindelijk aan onthoofding, vandaar dat ze ook vaak met een zwaard wordt afgebeeld.

 

Sanctus Catharina des Rades (2020)
Katharina von Alexandria oder Katharina des Rades. (3. Jahrhundert n. Chr.) Wie fast alle weiblichen Heiligen wurde sie gezwungen, einen Nichtjuden zu heiraten, widersetzte sich aber, weil sie ihr Leben Christus weihen wollte. Auch sie wurde gemartert und eines der Folterinstrumente war ein vierrädriges Rad, mit dem sie zerrissen werden sollte, aber dank einer Gruppe von Engeln gelang es ihr, das zu verhindern. Sie starb schließlich an Enthauptung, weshalb sie oft mit einem Schwert dargestellt wird.

 

 

 


De Gans met de Gouden Eieren   (2021)

Een fabel van Aesopus over hebzucht en ongeduld:

Op een dag ziet een arme boer plotseling een schitterend gouden ei liggen in het nest van zijn lievelingsgans. Aanvankelijk denkt hij dat het niet echt is, maar het ei is echt van zuiver goud! 
Zijn verbazing wordt alleen maar groter wanneer hij de volgende dag dezelfde ontdekking doet. Elke dag weer rent hij, zodra hij wakker wordt, naar het nest en steeds weer vindt hij een gouden ei. Hij wordt enorm rijk. Maar niet alleen zijn rijkdom, ook zijn hebzucht en ongeduld worden groter…..

Het valt hem steeds zwaarder om de volgende dag af te wachten en uiteindelijk besluit hij de gans te slachten om de eieren er allemaal tegelijk uit te halen.
Maar als hij het arme dier opensnijdt is er geen gouden ei te bespeuren. En vanaf nu zal hij er ook nooit meer een aantreffen. 

 

 

 

 

 

Die Gans mit den Goldenen Eiern (2021) 

Eine Fabel von Äsop über Gier und Ungeduld:
Eines Tages sieht ein armer Bauer plötzlich ein goldglänzendes Ei im Nest seiner Lieblingsgans. Zuerst denkt

er, es sei nicht echt, aber das Ei ist wirklich pures Gold!
Seine Überraschung steigert sich nur, als er am nächsten Tag dieselbe Entdeckung macht. Jeden Tag, sobald er aufwacht, rennt er zum Nest und findet jedes Mal ein goldenes Ei. Er wird sehr reich. Aber nicht nur sein Reichtum, sondern auch seine Gier und Ungeduld nehmen zu…..

Es wird ihm immer schwerer, auf den nächsten Tag zu warten und schließlich beschließt er, die Gans zu schlachten, um alle Eier auf einmal zu bekommen.
Doch als er das arme Tier aufschneidet, ist kein goldenes Ei in Sicht. Und von nun an wird er nie wieder einen finden.

 


 

 

 

 

 

De Gans met de Lege Dop  (2021)

Het resultaat van hebzucht en ongeduld ...

 

 

Die Gans mit der leeren Becher (2021)

Das Ergebnis von Gier und Ungeduld...

 


 

 

Appolonia de Tandenfee  (2021)

Verwijzing naar de heilige Appolonia, die leefde in de 3e eeuw. Volgens de legende werd ze tijdens de christenvervolgingen gevangen genomen omdat ze haar geloof niet wilde afzweren. Ze werd gefolterd waarbij al haar tanden werden getrokken. Ze wordt vaak afgebeeld met een tang in de hand met daarin een tand of kies. Patrones van tandartsen en aangeroepen bij kiespijn.

 

Appolonia die Zahnfee (2021)

Hinweis auf die heilige Apollonia, die im 3. Jahrhundert lebte. Der Legende nach wurde sie während der Christenverfolgung inhaftiert, weil sie ihren Glauben nicht aufgeben wollte. Sie wurde mit gezogenen Zähnen gefoltert. Sie wird oft mit einer Zange mit einem Zahn darin dargestellt. Gönner der Zahnärzte und angerufen bei Zahnschmerzen.

 

Lucia en de Rode Draadjes (2021)

Gebaseerd op de legende van de heilige Lucia van Syracuse. Omdat zij al haar bezittingen weg had gegeven aan de armen nadat ze van een oogziekte genas na een bezoek aan het graf van St. Agatha, klaagde haar heidens bruidegom haar aan vanwege haar geloof. Ze werd veroordeeld om als prostituee te gaan werken in een bordeel en daarna tot de brandstapel, maar ze was niet van haar plaats te bewegen. Uiteindelijk werd een zwaard in haar keel gestoken en dit werd haar fataal.

Zij wordt vaak afgebeeld met een schaal waarop twee ogen liggen, om gevrijwaard te blijven van opdringerige jongemannen die haar godsdienst en haar persoon niet zouden respecteren, zou zij zichzelf de ogen hebben uitgestoken…

De rode draadjes in haar linkerhand staan voor het St. Luciadraadje:  een rood zijden, ongeveer 6 centimeter lang draadje. Bij een bloeding werd het draadje vroeger ter genezing in een knoopsgat gedragen of op de kleding gespeld, maar tegenwoordig wordt het veelal in de portemonnee meegenomen. Het gehele jaar door is het draadje bij de pastoor verkrijgbaar, of op de Luciafeestdag in de kapel van deSt. Luciakerk in Steensel Noord Brabant.

 

 

Lucia und die Roten Fäden (2021)

Basierend auf der Legende der Heiligen Lucia von Syrakus. Weil sie all ihren Besitz an die Armen verschenkt hatte, nachdem sie nach dem Besuch des Grabes der heiligen Agatha von einer Augenkrankheit geheilt worden war, verklagte ihr heidnischer Bräutigam sie wegen ihres Glaubens. Sie wurde verurteilt, als Prostituierte in einem Bordell zu arbeiten und dann auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, aber sie konnte sich nicht bewegen. Schließlich wurde ihr ein Schwert in die Kehle gestochen und dies erwies sich als tödlich für sie.

Sie wird oft mit einer Schale dargestellt, auf der zwei Augen liegen, um vor aufdringlichen jungen Männern geschützt zu sein, die ihre Religion und ihre Person nicht respektieren würden, hätte sie sich die Augen ausgestochen…

Die roten Fäden in ihrer linken Hand stellen den St. Lucia-Faden dar: ein roter Seidenfaden, etwa 6 Zentimeter lang. Früher wurde der Faden zu Heilzwecken im Knopfloch getragen oder an die Kleidung geheftet, heute wird er oft in der Brieftasche getragen.
Der Faden ist ganzjährig beim Pfarrer oder am Luciafest in der Kapelle St. -Lucia-Kirche in Steensel (Holland).

 

 


 

 

De Bruid (2022)
Hier liet ik me inspireren door het mooie brokaat en het kleine vogelkooitje.

De bruid ontmoet in haar droom een ander klein bruidje, gevangen en triest in een gouden kooitje.

Morgen is de bruiloft, maar de twijfel slaat hier toe.
Hier heb ik geprobeerd meer emotie in het tafereel te leggen: een uitdaging qua materiaal, immers schedels, maar ook de iconisch afgebeelde heiligen, kijken je meestal frontaal aan zonder emotie.

 

 

 

 

Die Braut (2022)

Hier hat mich der schöne Brokat und der kleine Vogelkäfig inspiriert.

Die Braut begegnet in ihrem Traum einer anderen kleinen Braut, gefangen und traurig in einem goldenen Käfig.

Morgen ist die Hochzeit, aber hier schlägt der Zweifel zu.

Hier habe ich versucht, mehr Emotion in die Szene zu setzen: Materialtechnisch eine Herausforderung, schließlich schauen Totenschädel, aber auch die ikonischen Heiligen meist emotionslos frontal an.


   

De Vreemde Eend in de Bijt (2022) 

Een sjamanistische vogel, als tegenhanger van alle heiligen hier in de Gulden Knekelgalerij.

 

 

Die Seltsame Ente im Biss (2022) ('Eine Fremde Vogel')

Ein schamanistischer Vogel, als Gegenstück zu allen Heiligen hier in Die Golddene Knochengalerie.

.

 


 

Moeder Ursula de Gans (2022) 

Zowel Moeder de Gans (van de sprookjes van Moeder de Gans, als de heilige Ursula worden vaak afgebeeld met een schare kinderen c.q. vrouwen. 

Uiteraard waren de schedel en het ei van een gans uitgangspunt.

  

 

Mutter Ursula die Gans (2022)

Sowohl Mutter Gans (aus den Märchen von Mutter der Gans) als auch die Heilige Ursula werden oft mit einer Herde von Kindern oder Frauen dargestellt.

Natürlich waren der Schädel und das Ei einer Gans der Startpunkt.


 

 

 

 

 

La Madonna Rossa (2022)

De Rode Madonna

De moederschedel is van een kraai, het kindje van een klein zangvogeltje, 

 

 

La Madonna Rossa (2022)

Die Rote Madonna

Der Schädel der Mutter ist von einer Krähe, das Baby eines kleinen Singvogels

 

 

 

Jeanne d'Arc  (2022) 

Haar personage komt steeds terug in mijn werk. Niet op de laatste plaats omdat ik op haar herdenkingsdag ben geboren (30 mei).
Haar volharding, strijdvaardigheid en moed als vrouw in een mannensamenleving zijn aspecten die me blijvend boeien.

Ze is, samen met Pauzin Johanna een van de 10 personages uit mijn boek: Vrouwen Bestempeld.

 

Jeanne d'Arc (2022)

Ihr Charakter kommt in meiner Arbeit immer wieder vor. Nicht zuletzt, weil ich an ihrem Gedenktag (30. Mai) geboren wurde.

Ihre Ausdauer, Kampfbereitschaft und ihr Mut als Frau in einer Männergesellschaft sind Aspekte, die mich immer wieder faszinieren.

Sie ist zusammen mit Pauzin Johanna eine der 10 Figuren aus meinem Buch: Vrouwen Bestempeld (2014)

 

Tijdens deze expositie worden E-books aangeboden, het Boek 'Vrouwen Bestempeld' en 10 verschillende fotokaarten van de Gulden Knekelgalerij:

  

E-Books, das Buch ,Vrouwen Bestempeld,  und 10 verschiedene Fotokarten der Goldene Knochengalerie werden während dieser Ausstellung angeboten: